Business for Breakfast

Měníme atmosféru podnikání v České republice k lepšímu

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Business for Breakfast Česká republika, s.r.o.

Klíčové pojmy v GDPR

 • Zákazník - fyzická osoba a také podnikatel - osoba samostatně výdělečně činná, která má se společností Business for Breakfast uzavřenu smlouvu (např. Přihlášku ke členství v Business for Breakfast nebo jakoukoli jinou smlouvu) a/nebo je vůči společnosti Business for Breakfast Česká republika, s.r.o. v jiném právním vztahu a jejíž osobní údaje jsou zpracovávány; ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů jde o subjekt údajů.
 • Osobní údaj - jakákoliv informace týkající se zákazníka, ze které je přímo nebo nepřímo identifikovatelný.
 • Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (Zákon) upravuje způsob a podmínky zpracování osobních údajů.

Práva zákazníka 

 • Společnost zpracovává osobní údaje jen se souhlasem zákazníka, vyjma případů, kdy Zákon pro zpracování osobních údajů souhlas zákazníka nevyžaduje. Zákazník může svůj souhlas kdykoli odvolat nebo změnit jeho rozsah. O tom, je-li poskytnutí osobních údajů povinné či dobrovolné je v konkrétním případě zákazník informován před poskytování těchto údajů.
 • Zákazník má kromě práv, o nichž je informován v rámci jednání nebo plnění smlouvy, právo na informace o rozsahu zpracování osobních údajů a zdrojích osobních údajů, dále o povaze automatizovaného zpracování osobních údajů a o příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Bližší informace o těchto skutečnostech lze nalézt v dalších částech tohoto dokumentu.
 • Pokud se zákazník domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho právy nebo v rozporu se zákonem, je oprávněn požádat Společnost o vysvětlení, případně požadovat blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Pokud se prokáže, že zákazníkova žádost je oprávněná, Společnost jí samozřejmě bezodkladně vyhoví.

Způsoby a účel zpracování osobních údajů

 • Společnost prohlašuje, že své zákazníky vždy kontaktuje v rozsahu, které mu zákazník a platné právní předpisy umožňují a nedopouští se žádných nekalých obchodních praktik.
 • Pokud se zákazník setká s tím, že se nějaká osoba neoprávněně představuje jako zástupce Společnosti, nechť obratem kontaktuje Společnost prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže na této stránce.
 • Osobní údaje zákazníka mohou být společností Business for Breakfast Česká republika, s.r.o., jejich zástupci nebo smluvními partnery, zpracovávány pro následující účely:
  • Pozvání hostů do podnikatelského klubu Business for Breakfast
  • Pozvání hostů na otevřené akce Business for Breakfast,
  • Pravidelná komunikace se zákazníky (členy) komunity Business for Breakfast,
  • Evidence výsledků z aktivity na podnikatelských setkáních Business for Breakfast,
  • Obchodní účely, zejména informování zákazníků o produktech a službách Společnosti,
  • Marketingové účely komunity Business for Breakfast,
  • Zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb, včetně bezpečnosti Společnosti jako poskytovatele těchto služeb a osobních údajů zákazníka jako odběratele těchto služeb,
  • Výkon dalších práv a plnění ostatních povinností vyplývajících ze smluv se zákazníky.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Ve Společnosti se zpracovávají osobní údaje zákazníků v následujícím rozsahu:
  • Identifikační údaje: titul, jméno, příjmení,
  • Adresní údaje: Fakturační adresa, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefon,            e-mailová adresa.
 • Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje zákazníků.

Zdroje osobních údajů a monitoring

 • Společnost získává osobní údaje svých zákazníků zejména od nich samých v rámci pozvání a účasti na podnikatelských setkáních Business for Breakfast a otevřených aktivitách Business for Breakfast jako jsou networkingové večírky, workshopy, školení, apod.  
 • Společnost získává osobní údaje hostů klubu na základě zaslání pozvánky od členů klubu. Tyto údaje jsou evidovány v IS Společnosti a v případě, že host na zaslání pozvánky nereaguje, jeho kontakt je automaticky po proběhnutí akce, na kterou byl pozván, zařazen do složky Nereagujících kontaktů a společnost takový kontakt již nekontaktuje. V případě, že host zareaguje a pomocí tlačítka se přihlásí na klubové setkání Business for Breakfast/otevřenou akci Business for Breakfast jeho kontakt je evidován do doby účasti na Business for Breakfast, na které se prostřednictvím Anketního lístku sám rozhodne, zda-li chce být nadále Společností kontaktován, či nikoliv. Pokud se host rozhodne, že nechce být nadále kontaktován společností Business for Breakfast, jeho jméno a příjmení a e-mail zařadíme v systému do záložky Nekontaktovat, aby se nemohlo stát, že hosta někdo za nějaký čas opětovně z Business for Breakfast kontaktuje. Pokud si host za nějaký čas bude přát být Společností kontaktován, status Nekontaktovat může zrušit buď žádostí o znovu kontaktování formou e-mailu nebo písemně na ústředí společnosti Business for Breakfast Česká republika, s.r.o.
 • Společnost dále získává osobní údaje z veřejně dostupných evidencí a webových stránek.
 • Za účelem zvyšování kvality služeb Společnost monitoruje a zaznamenává komunikaci s potenciálními zákazníky prostřednictvím Google Analytics a remarketingu.  

Příjemnci osobních údajů

 • K osobním údajům členů a hostů mají ve Společnosti přístup – Výkonný tým klubu, Manažeři klubu, Oblastní ředitelé a majitelé Franšízových licencí a vedení Business for Breakfast.Každý účastník byl seznámen se zásadami ochrany osobních údajů v systému a rozsahem a bezpečností používání systému.

Zpracovatelé osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 Zákona.
 • Zpracovateli osobních údajů Společnosti jsou zejména:
  • Vedení Business for Breakfast
  • Majitelé franšízových licencí Business for Breakfast a jejich manažerský tým

Kontaktní údaje

 • Jakékoli dotazy, týkající se zpracovávání osobních údajů ve společnosti Business for Breakfast Česká republika, můžete adresovat na Business for Breakfast Česká republika, s.r.o. Kontaktní adresa: R14, Rašínovo nábřeží 14, 120 00 Praha 2,  tel.: 608 066 363, e-mail dotazy@bforb.cz

 

 

E-book zdarma

Jak získat
klienty networkingem

Získejte zdarma